Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


(fișier inteligent PDF)
Pentru completarea în pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021 se descarcă Cererea 2021.
Tutorial completare cerere

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Cerere de transfer (alocație de stat, indemizație pentru creșterea copilului, simulent inserție, beneficii acordate în baza art.31 - 32 din OUG 111/2010, indemnizația de acomodare

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru modificarea cerereii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Formular anchetă socială

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor de urgență

Formular anchetă socială urmare a cererii solicitantului

Acte necesare:
cerere tip (disponibilă pt. descărcare), acte identitate părinți, copil, copia minutei sentinței civile de încredințare copil pentru adopție, raport D.G.A.S.P.C. - dare copil în familie, extras de cont, decizie suspendare activitate - solicitant concediu acomodare, raport Revisal suspendare contract de muncă

Cerere pentru acordarea indemnizației pe perioada concediului de acomodare


Adeverință angajator

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Cerere pentru prelungirea/reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației lunare

Cerere pentru recalcularea indemnizației pentru creșterea copilului

Cerere de transfer alocație de stat, indemnizație pentru creșterea copilului, stimulent de inserție, beneficii acordate în baza art. 31 - 32 din OUG 111/2010, indemnizația de acomodare

Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Descriere Fișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)